Walne zebranie

Zarząd Jarosławskiego Klubu Sportowego 1909 informuje, że 20 lutego 2019 r. o godzinie 18.00 w siedzibie klubu przy ulicy Bandurskiego 2 odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków JKS 1909 Jarosław.

W przypadku braku wymaganej liczby członków termin następnego zebrania ustala się na 20 lutego 2019 r. o godzinie 18.30.

Program zebrania:
1. Otwarcie walnego zebrania.
2. Wybór przewodniczącego oraz sekretarza zebrania.
3. Informacja przewodniczącego zebrania o liczbie wydanych mandatów oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania zebrania.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Wybór komisji uchwał i wniosków.
7. Przedstawienie sprawozdania zarządu klubu za lata 2014-2019.
8. Przedstawienie sprawozdania komisji rewizyjnej za lata 2014-2019.
9. Dyskusja na temat sprawozdania zarządu oraz sprawozdania komisji rewizyjnej.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania zarządu,
b) zatwierdzenia sprawozdania komisji rewizyjnej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi za lata 2014-2019.
12. Przedstawienie kandydatów na członków zarządu klubu i komisji rewizyjnej.
13. Podjęcie decyzji w sprawie sposobu głosowania na kandydatów na członków zarządu klubu oraz komisji rewizyjnej.
14. Wybór zarządu klubu oraz komisji rewizyjnej.
15. Wolne wnioski i dyskusja nad nimi.
16. Protokół komisji uchwał i wniosków w sprawie przyjętych przez walne zebranie wniosków oraz dyskusja nad przyjętymi wnioskami.
17. Zakończenie obrad walnego zebrania.

Brak komentarzy

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.