Statut

STATUT
Stowarzyszenia Kultury Fizycznej
Jarosławskiego Klubu Sportowego 1909

 

ROZDZIAŁ I
Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny

 §1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Jarosławski Klub Sportowy 1909, zwany dalej „Klubem”.

2. Klub zastrzega sobie prawo do używania nazwy w skrócie: J.K.S. 1909.

3. Klub prowadzi działalność jako organizacja pożytku publicznego społecznie-użyteczna.

§2

1. Klub prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem województwa podkarpackiego, w tym miasta Jarosław.

2. Siedzibą Klubu jest miasto Jarosław.

 §3

Klub działa zgodnie z ustawą – Prawo o stowarzyszeniach, ustawą o sporcie, ustawą
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz niniejszym Statutem.

§4

1. Klub posiada osobowość prawną.

2. Klub może tworzyć jednostki regulaminowe działające w ramach Klubu.

 §5

Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Dla realizacji określonych celów statutowych Klub może zatrudniać pracowników.

 §6

Klub może być członkiem organizacji sportowych o podobnym profilu działania.

 §7

1. Klub może używać pieczęci, posiadać odznakę organizacyjną.

2. Klub posiada godło, którego wzór określa załącznik nr 1.

3. Barwami Klubu są kolory: czarno – niebieski.

 

ROZDZIAŁ II
Cele i środki działania

§8

1. Celem Klubu jest krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Klubu, wychowywanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport oraz propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia.

2. Klub realizuje swoje cele przez:
a/ współdziałanie z władzami sportowymi państwowymi i samorządowymi w celu zapewnienia członkom właściwych warunków do uprawiania sportu,
b/ uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych rangi krajowej i międzynarodowej,
c/ organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych,
d/ prowadzenie działalności szkoleniowej,
e/ sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad członkami Klubu,
f/ współpraca z młodzieżą – otoczenie  opieką młodzieży z rodzin patologicznych.

 §9

1. Dla zapewnienia środków finansowych na realizację celów statutowych Klub może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

2. Klub może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.

§91

W Klubie zabrania się:

a/ udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Klubu w stosunku do jego Członków, członków władz lub pracowników oraz osób, z którymi Członkowie, członkowie władz oraz pracownicy Klubu pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;

b/ przekazywania majątku Klubu na rzecz Członków Klubu, członków władz lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

c/ wykorzystywania majątku Klubu na rzecz Członków Klubu, członków władz lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;

d/ zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Członkowie Klubu, członkowie władz Klubu lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż
w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

ROZDZIAŁ III
Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki

 §10

Członkowie Klubu dzielą się na:
1/ zwyczajnych,
2/ uczestników,
3/ honorowych,
4/ wspierających.

 §11

1. Członkami zwyczajnymi mogą być pełnoletni obywatele zamieszkali tak w kraju, jak i za granicą, przyjęci przez Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji.

2. Członkami uczestnikami mogą być uczniowie i inni niepełnoletni obywatele za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych na podstawie pisemnej deklaracji, w trybie określonym w ust. 1.

3. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne, niezależnie od obywatelstwa, zasłużone szczególnie dla rozwoju Klubu. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Klubu na wniosek Zarządu Klubu.

4. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne i fizyczne uznające i wspierające materialnie cele Klubu, przyjęte w trybie określonym w ust. 1.

§12

1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a/ wybierać i być wybieranym do władz Klubu oraz posiadają głos stanowiący,
b/ uczestniczyć w krajowych i zagranicznych imprezach sportowych oraz szkoleniowych na zasadach określonych przez Zarząd Klubu,
c/ zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz oraz oceniać ich działania,
d/ korzystać z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności Klubu,
e/ nosić odznakę z godłem Klubu oraz posiadać legitymację członkowską.

2. Członkowie uczestnicy mają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem  biernego i czynnego prawa wyborczego.

3. Członkowie honorowi mają wszelkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego prawa wyborczego.

4. Członkowie wspierający mają prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego prawa wyborczego.

 §13

Członkowie Klubu obowiązani są do:
1/ aktywnej działalności na rzecz rozwoju Klubu,
2/ przestrzegania statutu, regulaminów i decyzji władz Klubu,
3/ stałego podnoszenia poziomu sportowego swych członków,
4/ udziału w mistrzostwach i zawodach organizowanych przez Klub,
5/ regulaminowego opłacania składki członkowskiej w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków, z wyjątkiem członków honorowych.

 §14

1. Członkostwo ustaje przez:
a/ wystąpienie członka z Klubu;
b/ wykluczenie;
c/ wykreślenie;
d/ śmierć.

2. Członek Klubu może z niego wystąpić za pisemnym wypowiedzeniem pod rygorem nieważności skierowanym do Zarządu Klubu. Wystąpienie następuje z upływem 1-miesiąca liczonego od dnia złożenia wypowiedzenia.

3. Wykluczenie następuje w przypadku naruszenia przez Członka Klubu postanowień Statutu lub regulaminów wiążących Członków Klubu w sposób godzący w interesy Klubu lub sprzeczny z dobrymi obyczajami.

4. Wykluczenie następuje również w przypadku nieopłacenia przez Członka Klubu składki członkowskiej przez okres dłuższy niż 6 miesięcy.

5. Wykreślenie może nastąpić w przypadku niewykonywania przez Członka Klubu obowiązków statutowych z przyczyn przez niego niezawinionych.

6. Zmarłego Członka Klubu skreśla się z rejestru Członków ze skutkiem od dnia, w którym nastąpiła śmierć.

7. Decyzję w przedmiocie wykluczenia lub wykreślenia Członka Klubu podejmuje Zarząd w drodze uchwały z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej.

8. Uchwałę w przedmiocie wykluczenia lub wykreślenia zawierającą uzasadnienie doręcza się Członkowi Klubu wraz z informacją o prawie wniesienia odwołania.

9. Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia lub wykreślenia Członkowi Klubu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem Zarządu w terminie miesiąca od dnia otrzymania uchwały. Odwołanie powinno być rozpatrzone na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.

 

ROZDZIAŁ IV
Władze Klubu

§15

Władzami Klubu są:
1/ Walne Zebranie Członków,
2/ Zarząd,
3/ Komisja Rewizyjna.

 

§16

Kadencja władz Klubu trwa pięć lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków.

 §17

1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Członków, zwoływane przez Zarząd co 2,5 roku jako sprawozdawcze i co 5 lat jako sprawozdawczo-wyborcze.

2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a/ uchwalanie statutu i podejmowanie uchwał o zmianach w statucie i rozwiązaniu się Klubu oraz w sprawach majątkowych,
b/ wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
c/ uchwalanie głównych kierunków i programów działania Klubu,
d/ rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności ustępujących władz,
e/ udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
f/ uchwalanie wysokości składki członkowskiej i innych opłat na rzecz Klubu,
g/ rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie wykluczenia lub wykreślenia Członka Klubu,
h/ rozpatrywanie oraz rozstrzyganie wniosków Zarządu i członków Klubu.

§18

W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
1/ z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i honorowi Klubu,
2/ z głosem doradczym – członkowie uczestnicy oraz zaproszeni goście.

§19

Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków w pierwszym terminie i bez względu na liczbę członków w drugim terminie.

§20

1. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Klubu.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane na skutek:
– uchwały Zarządu podjętej większością 2/3 głosów,
– wniosku Komisji Rewizyjnej.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd w terminie miesiąca od ogłoszenia wniosku lub podjętej uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

4. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd zawiadamia członków co najmniej na 1 tydzień przed terminem Walnego Zebrania Członków.

§21

Zarząd jest organem władzy Klubu działającym pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków.

§22

1. Zarząd składa się z 5 – 11 osób wybranych przez Walne Zebranie Członków.

2. W skład Zarządu nie mogą wchodzić osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 §23

Do kompetencji Zarządu należy:
1/ reprezentowanie Klubu na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,
2/ realizowanie uchwał, wytycznych i zleceń Walnego Zebrania Członków,
3/ kierowanie całokształtem działalności Klubu,
4/ zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania,
5/ uchwalanie planów działania i planów finansowych,
6/ zwoływanie Walnych Zebrań Członków,
7/ powoływanie jednostek regulaminowych, komisji problemowych i zatwierdzanie ich regulaminów,
8/ przyjmowanie, wykluczanie i wykreślanie Członków Klubu.

§24

W razie ustąpienia Prezesa Zarządu w czasie trwania kadencji, Zarządowi przysługuje prawo wyboru nowego Prezesa, który pełni tę funkcję do czasu najbliższego Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego.

 §25

1. Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu, któremu przewodniczy przewodniczący Walnego Zebrania Członków.

2. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, 1 – 2 wiceprezesów i sekretarza, a pozostałym członkom przydziela do realizacji określone funkcje.

3. Zakres działania, organizację oraz tryb pracy Zarządu i jego organów określają regulaminy uchwalone przez Zarząd.

 §26

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 – 5 osób, w tym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

11. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

12. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

13. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

2. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę statutowej i finansowo-gospodarczej działalności Klubu.

3. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie ze swojej działalności oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosków w sprawach absolutorium dla Zarządu.

4. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości.

5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji może brać udział w posiedzeniach Zarządu i innych organów z głosem doradczym.

 §27

1. W przypadku ustąpienia członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej władzom tym przysługuje prawo kooptacji.

2. Liczba członków władz pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

 

ROZDZIAŁ V
Majątek i fundusze Klubu

 §28

1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2. Na fundusz Klubu składa się:
a/ składki roczne członków Klubu,
b/ wpływy z zawodów organizowanych przez Klub,
c/ darowizny, dotacje i środki pochodzące z innej działalności statutowej i gospodarczej Klubu.

 §29

Do ważności oświadczeń Klubu, w tym dotyczących praw i obowiązków majątkowych, wymagane jest łączne współdziałanie dwóch osób wchodzących w skład Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

 

ROZDZIAŁ VI
Postanowienia końcowe

 §30

Zmiana statutu może być uchwalona przez Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Walnego Zebrania i wymaga zatwierdzenia przez organ rejestrowy.

§31

1. Rozwiązanie się Klubu następuje w przypadku podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Walnego Zebrania Członków.

2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu powinna określać przeznaczenie majątku Klubu.

3. Po zakończeniu likwidacji Klubu likwidator występuje do organu rejestrowego z wnioskiem o wykreślenie Klubu z rejestru Stowarzyszeń Kultury Fizycznej.